Ocean Stone Tiles
White Ocean Stone
23 ½” x 23 ½” - 11 ¾” x 23 ½”
Black Ocean Stone
23 ½” x 23 ½ - 11 ¾” x 23 ½””
Tan Ocean Stone
23 ½” x 23 ½” - 11 ¾” x 23 ½”